Home » Quality Pork » No.4397 Vina Acecook (Vietnam) Đệ Nhất Mì Gia Mì Thịt Bằm

No.4397 Vina Acecook (Vietnam) Đệ Nhất Mì Gia Mì Thịt Bằm

Acecook Vietnam (ベトナム) Instant Noodle High Quality Pork Flavour

Duration : 0:0:42


11 thoughts on “No.4397 Vina Acecook (Vietnam) Đệ Nhất Mì Gia Mì Thịt Bằm

 1. duddenhill says:

  作り方が微妙〜
  作り方が微妙〜

 2. Elmarcyboy says:

  looks good o.o
  looks good o.o

 3. Leziii says:

  Looks tasty
  Looks tasty

 4. canonato says:

  What a interesting …
  What a interesting way to cooking it 😀

 5. snupers says:

  third

  third

 6. BigBoobsGotMeBanned says:

  @eddyzhow Douche.
  @eddyzhow Douche.

 7. BigBoobsGotMeBanned says:

  @mylifeinrome7 …
  @mylifeinrome7 Douche.

 8. ForeverLightShine says:

  Yummy!
  Yummy!

 9. eddyzhow says:

  second
  second

 10. mylifeinrome7 says:

  first
  first

 11. huuthong90 says:

  Chính thể dân chủ cho mọi người dân được quyền bầu lên đảng nào có khả năng có tốt đẹp hơn chính thể 1 đảng do một đảng dùng bạo lực cướp chính quyền rồi dùng bạo lực bảo vệ quyền lực của mình, cấm dân phát biểu, chỉ tổ chức bầu cử giả dối hay không?

Comments are closed.